:: Jak sporządzić bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej?
Artykuł dodany przez: biblioteka (2007-01-03 10:23:26)

                          Bibliografia załącznikowa dla maturzystów

Bibliografia załącznikowa-wykaz dokumentów(książki, czasopisma, artykuły, publikacje z internetu, itp.), które autor wykorzystał do prezentacji maturalnej.

Literatura podmiotu - to wykaz dokumentów poddawanych analizie (dzieła literackie dzieła sztuki, fragmenty muzyczne, fotografie, filmy)

Literatura przedmiotu - pozycje krytyczno-literackie, które posłużyły do opracowania tematu, czyli publikacje o przedmiocie pracy, o cytowanych w pracy dziełach i autorach.


Przykład:

Temat: Portrety kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw ich typy i funkcje na wybranych przykładach.

I. Bibliografia podmiotu:

1. Eyck Jan., Portret Arnolfinich, 1434

2. Goya Francisco, Maja naga, ok. 1796-98

3. Goya Francisco, Maja ubrana, 1800-03

4. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka, Warszawa 2000, ISBN 83-7255-662-8

5. Parandowski Jan, Mitologia, Wyd. 24, Warszawa 1990, ISBN 0-907587-85-2,

   Bogowie ziemscy : Demeter, s.115-122 ; Narodziny świata, s. 39-40

6. Picasso Pablo, Panny z Awignon, 1907

7. Zapolska Gabriela, Moralność pani Dulskiej, Kraków 2004, ISBN 83-73896-10-4

II Bibliografia przedmiotu:

1. Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 2003

2. Słownik motywów literackich, pod red. A. Nawrot i 2 in., Kraków 2004, ISBN 83--7327-394,

   Kobieta, s. 141-150

3. Słownik literatury polskiej XIX wieku, pod red. J. Bachórz, Warszawa 2004,

   ISBN 83-0404-616-4, Kobieta, Feminizm, s. 248-250

5. Słownik literatury polskiej XX wieku, pod red. A. Brodzkiej, Warszawa 2004,

   ISBN 83-0453-651-3, Stereotypy postaci, s.1105-1108

III. Materiały pomocnicze:

1. Prezentacja w programie Microsoft Power Point, na płycie CD

Zasady sporządzania bibliografii:

  1. W obrębie bibliografii opisy porządkujemy alfabetycznie według nazwisk autorów lub pierwszego wyrazu w tytule.

  2. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie pomija się.

  3. Poszczególne elementy opisu przedziela się wybranym znakiem interpunkcyjnym np. przecinkiem

I. Opis książki (od jednego do trzech autorów)

Nazwisko i imię, tytuł, wydanie, rok wydania, ISBN(jeśli jest nadany)

Mickiewicz Adam, Dziadów część III, Warszawa 1974

Parandowski Jan, Mitologia, Wyd. 24, Warszawa 1990, ISBN 0-907587-85-2

Fragment książki

Drabarek Barbara i 2 in., Szkolny słownik motywów literackich, Wyd. 4, Warszawa 2002, ISBN 83-86075-72-4, Diabeł, s. 95-97

Kochanowski Jan, Fraszki. Pieśni. Treny, Kraków 2004, ISBN 83-7389-598-1, Pieśń świętojańska o Sobótce, s. 72-88

II. Opis książki (powyżej trzech autorów lub pod redakcją)

Brzozowski Jacek, Zbigniew Herbert: Brak węzła, W: Poezja współczesna w szkole, pod red. A. Kowalczykowej, Warszawa 1998, ISBN 83-86018-47-X, s. 61-6

Słownik bohaterów literackich, Kraków 2003, ISBN 83-7327-400-6, Soplica Jacek, s.383-384

Staff Leopold, Deszcz jesienny, W: Poezja polska, Warszawa 2001, ISBN 83-7297-070-X, s. 319-321

III. Opis czasopisma

Nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, nr czasopisma, nr strony

Jarecka Renata, Dwór, "Cogito" 2006 nr 14 s. 50-51

IV. Dokumenty elektroniczne

Autor, tytuł, typ nośnika ([online] lub [CD-ROM]), wydanie(wersja), wydawca, data wydania, data aktualizacji, data dostępu podana w nawiasie kwadratowym(dokumenty online)

Kopaliński Władysław, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych[CD-ROM], wersja 1.03.16, Łódź:PRO-media CD 1998, ISBN 83-7231-3

Wielka Internetowa Encyklopedia Multimedialna [online], onet.pl 1996-225 [dostęp: 04 lutego 2005]. Dostępny w World Wide Web:http://portalwiedzy.onet.pl/


Wiosna Ludów (1848-1849), w: Wielka Encyklopedia Multimedialna [online], 2004 , [dostep:12 marca 2005], dostępny w Internecie: http://wiem.onet.pl/wiem/001c.htmlOpracowała Janina Szynalska

adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=40