:: REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Artykuł dodany przez: Administrator (2006-03-10 10:30:32)

 

ZASADY REKRUTACJI KANDYDATÓW do

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

w KOWARACH – rok szkolny 2006/2007 1. Przyjmowanie podań kandydatów.


  1. Kandydaci składają dokumenty w terminie od 24 kwietnia do 26 maja 2006 roku.

  2. Do podania o przyjęcie do szkoły absolwenci gimnazjów dołączają:

   • Kopię świadectwa ukończenia szkoły;

   • Kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego (najpóźniej w terminie 2 dni od daty otrzymania);

   • Dwie fotografie;

   • Posiadane orzeczenia kwalifikacyjnej poradni psychologiczno – pedagogicznej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i inne);

   • Laureaci lub finaliści konkursów – dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe.

3. Ostateczny termin uzupełniania dokumentów przez absolwentów gimnazjów

ustala się na dzień 26 czerwca 2006 roku, godzina 15:00.

4. Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do Liceum będą niezwłocznie zwra-

cane po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego.

5. Kandydaci nieprzyjęci uzyskają w szkole szczegółowe informacje w celu

ułatwienia im wyboru innej szkoły.


 • Kandydaci w trakcie rekrutacji mogą równocześnie składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

 • Dyrektor gimnazjum wydaje świadectwo oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu i od jednej do trzech potwierdzonych kopii: świadectwa i zaświadczenia.

 • Każda szkoła, do której wpłynęły dokumenty kandydata, nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania.

 • Dokumenty osób nieprzyjętych do szkoły zwracane są kandydatom niezwłocznie po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego. Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji w celu ułatwienia im wyboru innej szkoły.


Rekrutacja uczniów

do Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach

na rok szkolny 2006/2007

odbywać się będzie na przedstawionych poniżej zasadach: 1. Każdy uczeń może zdobyć 100 punktów rekrutacyjnych

             A. 50 punktów za wyniki egzaminów;

 • 25 pkt. za część humanistyczną,

 • 25 pkt. za część matematyczno – przyrodniczą.


Ilość punktów zdobytych na egzaminie przelicza się na punkty rekrutacyjne, zgodnie z tabelą:


TABELA PUNKTÓW REKRUTACYJNYCH


CZĘŚĆ

HUMANISTYCZNA

PUNKTY

REKRUTACYJNE

CZĘŚĆ

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

PUNKTY

REKRUTACYJNE

50

25,0

50

25,0

49

24,5

49

24,5

48

24,0

48

24,0

47

23,5

47

23,5

46

23,0

46

23,0

45

22,5

45

22,5

44

22,0

44

22,0

43

21,5

43

21,5

42

21,0

42

21,0

41

20,5

41

20,5

40

20,0

40

20,0

39

19,5

39

19,5

38

19,0

38

19,0

37

18,5

37

18,5

36

18,0

36

18,0

35

17,5

35

17,5

34

17,0

34

17,0

33

16,5

33

16,5

32

16,0

32

16,0

31

15,5

31

15,5

30

15,0

30

15,0

29

14,5

29

14,5

28

14,0

28

14,0

27

13,5

27

13,5

26

13,0

26

13,0

25

12,5

25

12,5

24

12,0

24

12,0

23

11,5

23

11,5

22

11,0

22

11,0

21

10,5

21

10,5

20

10,0

20

10,0

19

9,5

19

9,5

18

9,0

18

9,0

17

8,5

17

8,5

16

8,0

16

8,0

15

7,5

15

7,5

14

7,0

14

7,0

13

6,5

13

6,5

12

6,0

12

6,0

11

5,5

11

5,5

10

5,0

10

5,0

9

4,5

9

4,5

8

4,0

8

4,0

7

3,5

7

3,5

6

3,0

6

3,0

5

2,5

5

2,5

4

2,0

4

2,0

3

1,5

3

1,5

2

1,0

2

1,0

1

0,5

1

0,5

0

0

0

0

                    B. 40 punktów za oceny na świadectwie, zgodnie z tabelą:


TABELA PUNKTÓW ZA OCENY


OCENA

PUNKTY REKRUTACYJNE

6

10

5

8

4

6

3

4

2

0


         C. 10 punktów za inne osiągnięcia udokumentowane zapisem na świadectwie lub posiadanie przez  szkołę  dyplomu:

 • świadectwo z wyróżnieniem - 3 pkt.

 • udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim

(1 konkurs – 2 pkt.; 2 konkursy – 3 pkt.; 3 i więcej – 4 pkt. maksymalnie)

   • udział w konkursach międzyszkolnych, praca w samorządzie szkolnym i klasowym; aktywna postawa i praca na rzecz

szkoły - 1 pkt.

   • osiągnięcia sportowe i artystyczne, co najmniej na szczeblu powiatowym

(1 dyplom – 1 pkt.; 2 i więcej – 2 pkt. max)

   • inne osiągnięcia ucznia: praca w Samorządzie Szkolnym i Klasowym, aktywna postawa i praca na rzecz szkoły – 1 pkt.Przyjmowanie odbywać się będzie od najwyższej ilości punktów do wyczerpania miejsc.2. Przy rekrutacji będą brane pod uwagę oceny z następujących przedmiotów:LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEKLASA EUROPEJSKA


KLASA

EKOLOGICZNO - TURYSTYCZNA

KLASA INFORMATYCZNO - MATEMATYCZNA

Język polski

Język polski

Język polski

Język obcy (wyższa ocena)

Język obcy (ocena wyższa)

Język obcy (ocena wyższa)

Historia

Biologia

Matematyka

Geografia

Geografia

Informatyka

 1. Przy przyjęciu do szkoły, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

 • Sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

 • Kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

 • Kandydaci z problemami zdrowotnymi.

Podania kandydatów z problemami zdrowotnymi, którzy posiadają opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej publicznej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, rozpatrywane są indywidualnie.Rekrutacja- terminarz


do Liceum Ogólnokształcącego w Kowarach

na rok szkolny 2006/2007
 1. Do 28 lutego 2006 r. – ogłoszenie kryteriów naboru.

 2. Składanie podań od 24 kwietnia do 26 maja 2006 r.

 3. Ewentualne przenoszenie podań do innej szkoły od 19 do 20 czerwca 2006 r.

 4. Ostateczny termin uzupełniania dokumentów (kopia świadectwa i kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego) przez absolwentów gimnazjum ustala się na dzień od 25 do 26 czerwca 2006 r. do godz. 15:00.

 5. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej 27 czerwca godz. 9:00.

 6. Ogłoszenie list kandydatów nastąpi nie później niż do dnia 29 czerwca 2006 r. do godziny 12:00.

 7. Kandydaci umieszczeni na listach przyjętych są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki najpóźniej do 03 lipca 2006 r. do godz. 12:00, przedkładając oryginał świadectwa oraz oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego.

 8. Ogłoszenie list przyjętych oraz listy wolnych miejsc nastąpi 4 lipca 2006 r. do godziny 12:00.

 9. Składanie dokumentów przed II naborem 5 i 6 lipca 2006 r. do godziny 14:00. kandydat składa oryginały dokumentów.

 10. Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej II nabór – 06 lipca 2006 r. o godzinie 15:00.

 1. Ogłoszenie list kandydatów po drugim naborze – 07 lipca 2006 r. godzina 8:00.

Jeżeli będą wolne miejsca, szkoła będzie prowadziła nabór do dnia 31 sierpnia 2006 roku.INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO. 1. Od zeszłego roku w Liceum Ogólnokształcącym w Kowarach w klasach pierwszych realizowana jest innowacja pedagogiczna w ramach której funkcjonują klasy: europejska i ekologiczno-turystyczna. Mamy także możliwość otwarcia klasy informatyczno-medialnej.


 1. W klasie europejskiej przedmioty: j.polski, historia i WOS, nauczane są na poziomie rozszerzonym. Przedmiotem dodatkowym jest filozofia. 1. W klasie ekologiczno-turystycznej rozszerza się biologię, chemię i fizykę. Planowane są też wyjazdowe warsztaty biologiczne.


 1. W klasie informatyczno medialnej do przedmiotów rozszerzonych należeć będą matematyka i informatyka. Istnieje możliwość rozszerzenia jeszcze jednego przedmiotu, w zależności od zainteresowania uczniów. Planowane są też warsztaty dziennikarskie. 1. We wszystkich klasach pierwszych języki obce nauczane są w grupach międzyoddziałowych. Grupy wyłaniane są na podstawie testu diagnozującego. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w dodatkowych konwersatoriach językowych.


 1. Po pierwszym semestrze, w każdej klasie prowadzone są warsztaty przedmiotowe z: j. polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i j. obcych. 1. Młodzież zainteresowana uprawianiem sportu ma możliwość uczestnictwa w zajęciach SKS-u, wyjazdów na basen oraz startu w zawodach sportowych.


 1. O tym jakie klasy pierwsze zostaną otwarte w roku 2006/2007, zadecyduje zainteresowanie młodzieży wybierającej naszą szkołę. 1. Jesteś zainteresowany? Sprawdź warunki rekrutacji!


Nasi uczniowie wyjeżdżają corocznie na Festiwal Nauki, biorą udział w projekcie „PEACE lekcja tolerancji” Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W ramach tego projektu gościli u nas studenci z Anglii, Włoch, Ukrainy, Tajlandii, Holandii, Kanady, Peru i Brazylii.

Gra u nas także Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i usypujemy „Górę grosza” dla potrzebujących. Współpracujemy z Gminnym Centrum Wolontariatu i Stowarzyszeniem Miłośników Kowar. W szkole działa zespół teatralny „Bez nazwy”.

Kontakt z nami: tel. 075 718 21 11, e-mail: zso-sekretariat@dip.pl, strona internetowa: www.zso-kowary.pl

adres tego artykułu: www.zso-kowary.pl/articles.php?id=17