Menu główne
Strona główna
Aktualności
Sztandary
Wydarzenia
Konkursy
lem.TV
Wychowanie fizyczne
K.T. "Lemochodki"
Teatr "bez Nazwy"
Historia szkoły
Nauczyciele
Sukcesy uczniów
Galeria
Kontakt
Linki
Sponsoring

Dokumenty szkolne
Rekrutacja 18/19
Statut szkoły
Koncepcja Pracy Szkoły
Regulamin Szkoły
Wykaz podręczników i programów nauczania
PSO i wymagania edukacyjne
Regulamin biblioteki
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Kącik dyrektora
Kontakt z dyrektorem
Archiwum

Inne
Artykuły
Biblioteka szkolna
Prognoza pogody

Dla uczniów
Dla maturzystów
Dla gimnazjalistów
Plan lekcji
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Oceny
Program Dojrzały Odpowiedzialny
Projekt edukacyjny z WOS

Dla rodziców
Instrukcja obsługi dzienniczka
Oceny
Zebrania rodziców
Godziny pracy pedagoga i świetlicy

Absolwenci
Kącik absolwentów

Spotkanie po latach
1968
1978
1998

Str. nauczycielskie
Filozofia,Etyka
Informatyka
Zesp. Wspierania Uzdolnień
Pedagog

Najczęściej czytane
Jak sporządzić bi...
Zebrania z rodzic...
REKRUTACJA W ZESP...
II MISTRZOSTWA S...
Spotkanie absolwe...
REKRUTACJA W ZESP...
Spotkanie absolwe...
Spotkanie absolwe...
SZKOLNA LIGA L.A.
Zapraszamy absolw...

Artykuły > > REKRUTACJA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KOWARACH NA ROK SZKOLNY 2006/2007 DO GIMNAZJUM

 

Zasady rekrutacji

uczniów do gimnazjum – rok szkolny

2006/2007Rekrutacja uczniów do gimnazjum w Kowarach odbywać się będzie według następujących zasad:


 • Szkoły podstawowe do dnia 20 marca 2006 r. przedstawiają listy uczniów klas szóstych.


 • Do dnia 7 kwietnia 2006 r. rodzice uczniów klas szóstych wypełniają ankietę, która stanowi wolę podjęcia nauki w gimnazjum w Kowarach. Ankieta jest Kartą Zapisu i deklaracją podjęcia nauki w Gimnazjum.


 • Szkoła do dnia 19 kwietnia 2006 r. ogłosi listy przyjętych do gimnazjum.


 • Ogłoszenie list uczniów z podziałem na klasy nastąpi 26 czerwca 2006 r. w Domu Kultury o godzinie 17:00.


 • Do dnia 27 czerwca 2006 r. uczniowie składają w sekretariacie szkoły – gimnazjum – oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie oraz fotografię.


 • Rodzice uczniów spoza obwodu szkoły składają w sekretariacie szkoły podanie z prośbą o przyjęcie dziecka do gimnazjum w Kowarach.


 • Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – przyjęcia z urzędu.


 • W przypadku gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum jest większa niż liczba miejsc, kandydaci będą przyjmowani wg następujących kryteriów:


 1. uczniowie o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach,

 2. uczniowie, których rodzeństwo uczęszcza do gimnazjum w Kowarach,

 3. uczniowie, którzy pobierali naukę w szkołach podstawowych w Kowarach.


Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od w/w kryteriów.
W roku szkolnym 2006/2007

zostanie utworzonych pięć klas pierwszych.
Kryterium przydziału do poszczególnych klas będzie:
 • Wybór języka obcego – obowiązkowego (angielski, niemiecki).


 • Następnie Komisja Rekrutacyjna do każdej klasy proporcjonalnie przydzieli uczniów bardzo dobrych i dobrych, średnich i słabych (na podstawie średniej ocen z półrocza oraz wyników sprawdzianu).


 • Dzieci dojeżdżające z Krzaczyny i Wojkowa nie zostaną rozdzielone chyba, że wybiorą różne języki obce.


Przeniesienie ucznia do innej klasy może nastąpić wyłącznie z ważnych, udokumentowanych przyczyn. Podania rodziców o przeniesienie dziecka należy składać w sekretariacie szkoły.

Terminarz rekrutacji

do gimnazjum w Kowarach na rok szkolny

2006/2007

 1. Do 30 marca szkoły podstawowe w Kowarach przedstawiają listy uczniów,


 1. Do 8 kwietnia – potwierdzenie woli nauki w gimnazjum w Kowarach przez rodziców uczniów klas szóstych SP,


 1. Ogłoszenie list uczniów – podział na klasy – do 26 czerwca 2006 r.,


 1. Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie – do 27 czerwca 2006 r.,


 1. Ostateczne zakończenie przyjęć i ogłoszenie list– 29 czerwca 2006 r.


Kwestionariusz ankiety – karta zapisowa


Szanowni Państwo


We wrześniu 2006 roku Wasze dziecko rozpocznie naukę w gimnazjum. To bardzo ważne wydarzenie w życiu młodego człowieka, ponieważ w nowej szkole przestanie być dzieckiem i wkroczy w wiek młodzieńczy. Wszystkim pracownikom gimnazjum bardzo zależy aby od pierwszych dni pobytu Wasze dziecko czuło się w nowej placówce dobrze.

Aby dokonać prawidłowej rekrutacji do klas pierwszych prosimy Państwa o odpowiedzi na niżej postawione pytania:


Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………


Adres do korespondencji i nr telefonu ………………………………………………………….


………………………………………………………………………………………………………


Który z języków wybierzecie Państwo dla swojego dziecka jako język podstawowy (obowiązkowy).

Zaznaczony język będzie nauczany w wymiarze 3 godz. tygodniowo, zaś drugi w wymiarze 2 godz. tygodniowo


język niemiecki                                                 □ język angielski


Na pewno wybieram gimnazjum w Kowarach □


Wybierzemy inne gimnazjum dla naszego dziecka □


Proszę podać jakie ………………………………………………………………………………..


Jakie zainteresowania rozwijało dziecko w okresie nauki w szkole podstawowej? np. jakie lubi przedmioty, osiągnięcia w konkursach, inne zainteresowania i pasje …)


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………Wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez szkołę danych osobowych ………………………..

                                                                                                              imię i nazwisko

……………………………….. w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji do

       dziecka

gimnazjum.
                 …………………………………                                                       ……………………………………

                   podpis dziecka                                                            podpis rodziców


© 2005 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach. Wszelkie prawa zastrzeżone. powered by jPORTAL 2
Webmaster: mariusz.kaczor@zso-kowary.pl